അമൃതം ഗമയ:

അമൃതം ഗമയ:
കൗമാരകാലത്തിൻ പ്രാരംഭദശയിൽ
മരണഭയമെന്നെ ഗ്രസിച്ചിരുന്നു
ആത്മാർത്ഥമാം പ്രാർത്ഥനയെത്രയെൻ
ചുവരുകൾ ആ കാലമത്രയും കേട്ടിരുന്നു

കാലമല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോളാത്മീയ
ചിന്തയിൽ ആകൃഷ്ടനായി ഞാൻ
ഗീതതൻ ആശയ സംഗ്രഹമടങ്ങിയ
പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലഭയം തേടി

ജീവിതപന്ഥാവിൽ പിന്നെയുമേറെ
ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി ഞാനിവിടെയെത്തി
മരണത്തിനപ്പുറമെന്തെന്ന ചോദ്യവും
പേറിയുഴലും അഭിനവ ശ്വേതകേതുവായി

മോക്ഷമെന്ന ഗഹനാശയമറിയുവാൻ
ഈ ജന്മമൊട്ടുമേ പര്യാത്മല്ല
ജന്മാന്തരങ്ങൾക്കൊടുവിലമൃതത്വ
ലബ്ധിയുണ്ടാകുമെന്നാശ്വസിക്കാം….
രാംനാഥ് പി

Blog at WordPress.com.

Up ↑